Locatia curenta: Prima pagina Despre noi Primar si Consiliul local Reguli si masuri
Actiuni document

Reguli si masuri

Specifice de prevenire a situatiilor de urgenta corelate cu nivelul si natura riscurilor locale.

                                                                                                                                                  ANEXA

                                                                                                                                         la H.C.L.nr.28/2011

 

CAPITOLUL I

 

PREVEDERI GENERALE

 

            Art.  1.  Prezentele reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor  se aplică domeniului public şi privat .

            Art. 2. Apărarea împotriva incendiilor a vieţii oamenilor şi a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat constituie o problemă de interes public la care sunt obligate să participe autorităţile locale, persoanele juridice şi fizice de pe întreg teritoriul ţării.

            Art. 3. Autorităţile locale, instituţiile, persoanele juridice şi fizice trebuie să ia toate măsurile necesare în scopul apărării împotriva incendiilor atât a  bunurilor materiale aparţinând domeniului public şi privat  cât şi a celor  proprii.

            Art. 4. Instituţiilor, persoanelor juridice şi fizice li se aplică prevederile prezentei hotărâri a Consiliului Local al  comunei Vilcelele în măsura în care acestea nu contravin normelor specifice emise de organele centrale sau altor dispoziţii legale

 

CAPITOLUL II

OBLIGAŢII PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Obligaţii generale

            Art. 5. Autorităţile locale, instituţiile, persoanele juridice şi fizice prevăzute la art. 2 sunt obligate să respecte în orice împrejurare prezentele reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor şi să nu primejduiască prin deciziile lor viaţa persoanelor şi bunurile aparţinând domeniului public şi privat  sau ale persoanelor juridice sau fizice.

            Art. 6.  In caz de incendiu, autorităţile locale şi persoanele juridice şi fizice au obligaţia de a acorda ajutor, când şi cât este raţional posibil, cetăţenilor aflaţi în pericol, din proprie iniţiativă ori la solicitarea victimei, precum şi a pompierilor.

În cazul incendiilor produse la păduri, la plantaţii şi la culturi agricole –  consiliile locale, instituţiile, persoanele juridice şi persoanele fizice aflate în apropiere au obligaţia să intervină cu mijloacele de care dispun, fără a fi solicitate.

            Art. 7.  Pentru limitarea propagării şi stingerea incendiilor, precum şi pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acestora, consiliile locale şi persoanele juridice care deţin cu orice titlu terenuri, construcţii şi instalaţii tehnologice au obligaţia să colaboreze între ele, contribuind cu forţe şi mijloace pe bază de reciprocitate sau contra unei plăţi.

            Art. 8. Autorităţile locale şi persoanele juridice care administrează bunuri aparţinând domeniului public şi privat vor asigura, prin personalul propriu, controlul respectării prezentelor reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor.

 

 

 

 

 

 

Obligaţiile consiliului local şi ale primarului

 

    Art. 9.Consiliul local are următoarele obligaţii principale:

-          aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite inspectoratului în raza căruia funcţionează;

-          emite hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;

-          instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale;

-          înfiinţează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgenţă şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;

-          desemnează şeful serviciului voluntar de urgenţă, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului;

-          prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în vederea organizării, înzestrării, funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciile de urgenţă voluntare înfiinţate şi exercită controlul folosirii acestora;

-          cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum şi pentru asigurarea de persoane şi răspundere civilă a personalului cu atribuţii pe linie de intervenţie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii atribuţiilor specifice;

-          asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică şi de amenajare a teritoriului, a căilor de acces pentru intervenţii, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;

-          analizează, semestrial şi ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva incendiilor a unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă şi informează inspectoratul cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;

-          asigură imobile şi spaţii amenajate corespunzător pentru funcţionarea serviciului de urgenţă voluntar, precum şi mijloacele de comunicaţii necesare;

-          îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor.

   

Art. 10.  Primarul are următoarele obligaţii principale:

-          asigură elaborarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi aplicarea acestuia;

-          asigură respectarea criteriilor de performanţă pentru constituirea serviciului de urgenţă voluntar şi elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia;

-          coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenţie a serviciului voluntar de urgenţă cu mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, până la stingerea incendiului ori până la sosirea forţelor inspectoratului;

-          asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;

-          asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi la instituţiile publice;

-          dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizaţiile şi acordurile pe care le emite;

-          asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;

-          organizează şi execută, prin serviciul de urgenţă voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti; informează populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu;

-          asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în condiţiile legii, precum şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia;

-          asigură condiţiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenţă voluntare şi a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;

-          asigură dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice, carburanţi, lubrifianţi şi alte mijloace necesare susţinerii operaţiunilor de intervenţie, inclusiv hrana şi antidotul pentru participanţii la intervenţiile de lungă durată;

-          informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea, cu forţe şi mijloace proprii, a oricărui incendiu pe raza unităţii administrativ-teritoriale, iar în termen de 3 zile lucrătoare completează şi trimite acestuia raportul de intervenţie;

-          analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi asigură completarea acesteia, conform normelor în vigoare;

-          comunică de îndată inspectoratului scoaterea şi repunerea din/în funcţiune a oricărei autospeciale de intervenţie, precum şi, în scris, dotarea cu autospeciale de intervenţie noi;

-          asigură, prin mijloacele avute la dispoziţie, desfăşurarea activităţilor de informare şi educaţie antiincendiu a populaţiei;

-          analizează şi soluţionează petiţiile cetăţenilor în problema apărării împotriva incendiilor;

-          îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a comunităţii locale.

 

 

Obligaţiile conducătorilor instituţiilor publice:

         Art.11. Conducătorii instituţiilor publice răspund de luarea tuturor măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor în  - unităţile pe care le conduc, având în acest scop următoarele obligaţii principale:

-          numesc, prin dispoziţie scrisă, un cadru tehnic de prevenire şi stingere a incendiilor şi stabilesc pe baza prezentelor dispoziţii, obligaţiiile şi modul de lucru al acestora;

-          analizează cel puţin o dată pe an, şi ori de câte ori este nevoie, activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor şi aprobă planul de apărare împotriva incendiilor;

-          propun şi urmăresc cuprinderea în planurile economice şi financiare anuale şi de perspectivă, fondurile necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;

-          urmăresc, la avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru executarea de extinderi, transformări şi schimbări de destinaţie, să se respecte normele de prevenire şi stingere a incendiilor în vigoare;

-          verifică modul cum au fost respectate normele referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor, prevăzute în documentaţiile tehnice ale investiţiilor, precum şi executarea şi funcţionarea instalaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor;

-          stabilesc necesarul de dotări p.s.i.;

-          asigură instruirea întregului personal la angajare, la schimbarea locului de muncă şi periodic; stabile[te ca obligaţie de serviciu organizarea echipelor de primă intervenţie în caz de incendiu şi sarcinile acesteia;

-          iau măsuri pentru înlăturarea cauzelor ce pot genera incendii;

-          stabilesc obligaţiile personalului muncitor cu privire la prevenirea şi stingerea incendiilor; organizează şi conduc activitatea instructiv-educativă în rândul personalului din subordine privind prevenirea şi stingerea incendiilor prin realizarea de materiale şi mijloace specifice acestei activităţi ;

-          intocmesc şi aprobă actele de autoritate.  

          

Obligaţiile cetăţenilor:

            Art. 12. Persoanele fizice sunt obligate să respecte în orice împrejurare regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi fapta lor, viaţa, bunurile materiale şi mediul.

            Orice persoană care observă un incendiu are obligaţia de a anunţa, prin orice mijloace, pompierii sau poliţia – după caz, şi să ia masuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea propagării şi stingerea incendiului.

            În caz de incendiu, orice persoană are obligaţia de a acorda ajutor, când şi cât este raţional posibil, semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate, prin propria iniţiativă ori la solicitarea victimei, a autorităţilor administraţiei publice sau a reprezentanţilor acestora, precum şi a pompierilor.

           Art. 13 Persoanele fizice au obligaţia să permită accesul personalului din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei comunei Vilcelele  pentru verificarea respectării normelor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile populaţiei  şi îndrumare pentru remedierea neregurilor constatate.

          Art.  14  Este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt .

          Art. 15  Este interzisă prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei . Aceasta se face numai în locuri amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.

        Art. 16 Este interzisă arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile . Aceasta se face în locuri special amenajate (crematorii) ori pe terenuri pregătite,cu acordul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei comunei Vilcelele cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii.

         Art. 17  Luarea măsurilor pentru preîntâmpinarea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor.

        Art. 18  Este interzisă folosirea instalaţiilor electrice improvizate , dispozitivelor, aparatelor, uneltelor şi sculelor neprotejate corespunzător sau care pot produce scântei prin funcţionare, lovire sau frecare .

        Art. 19  Este interzisă folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile.

        Art. 20 Este obligatorie verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului .

        Art. 21 Amplasarea depozitelor de combustibili, furaje şi plante tehnice se face la distanţe de siguranţă, astfel încât eventualele incendii produse la acestea să nu pericliteze vecinătăţile.

        Art. 22. Societăţilor sau asociaţiilor agricole le este interzisă arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile . Aceasta se face în locuri special amenajate (crematorii) ori pe terenuri pregătite,cu acordul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei comunei Vilcelele  cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii.

       Art. 23  Serviciul Public de Alimentare cu Apa din cadrul Primariei Vilcelele  va asigura alimentarea cu apă şi întreţinerea  reţelei de hidranţi exteriori existenţi pe teritoriul comunei Vilcelele . De asemenea la realizarea alimentării cu apă potabila a unei zone este obligatorie prevederea instalaţiei exterioare de stins incendii, indiferent de numărul de locuitori. În cazul unor noi investiţii prevederea hidranţilor exteriori este obligatorie .

  

 

           Obligaţiile agenţilor economici de stat şi privaţi :

      Art. 24  Agenţii economici indiferent de forma de proprietate sunt obligaţi :

  •   să încheie contracte de prestări servicii pentru stingerea incendiilor cu un serviciu voluntar sau privat pentru situaţii de urgenţă .
  •  să permită accesul pompierilor în spaţiile şi terenurile pe care le deţin pentru realizarea măsurilor de intervenţie şi prevenire a incendiilor
  • să ia măsuri de stingere cu personalul propriu până la sosirea pompierilor , precum să asigure măsurile de prevenire specifice
  • se  interzice blocarea căilor de evacuare a bunurilor materiale , personalului  şi a cetăţenilor aflaţi in incinta agentului economic .

 Este obligatorie marcarea cu pictograme specifice a căilor de evacuare precum şi marcarea acestora pe planurile de evacuare în caz de incendiu şi afişarea acestora în locuri vizibile , precum şi numirea din cadrul angajaţilor a responsabililor cu evacuarea şi utilizarea mijloacelor de stins incendiu – hidranţi interiori şi stingătoare din dotarea proprie .

 

           Obligaţiile instituţiilor de învăţământ  :

     Art. 25  Conducătorii instituţiilor de învăţământ au următoarele obligaţii :

- numesc, prin dispoziţie scrisă, un cadru tehnic de prevenire şi stingere a incendiilor şi stabilesc pe baza prezentelor dispoziţii, obligaţiiile şi modul de lucru al acestora;

- analizează cel puţin o dată pe an, şi ori de câte ori este nevoie, activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor şi aprobă planul de apărare împotriva incendiilor;

- propun şi urmăresc cuprinderea în planurile economice şi financiare anuale şi de perspectivă, fondurile necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;

- stabilesc necesarul de dotări p.s.i.;

- asigură instruirea întregului personal la angajare, la schimbarea locului de muncă şi periodic; stabile[te ca obligaţie de serviciu organizarea echipelor de primă intervenţie în caz de incendiu şi sarcinile acesteia;

- iau măsuri pentru înlăturarea cauzelor ce pot genera incendii;

      - stabilesc obligaţiile personalului muncitor cu privire la prevenirea şi stingerea incendiilor; organizează şi conduc activitatea instructiv-educativă în rândul personalului din subordine privind prevenirea şi stingerea incendiilor prin realizarea de materiale şi mijloace specifice acestei activităţi ;

     - semestrial , execută exerciţii de evacuare în caz de incendiu cu personalul propiu şi elevii pentru cunoaşterea semnalului de alarmă incendiu declanşat cu mijloacele proprii – sonerii , a modului de evacuare a elevilor  cu responsabilităţi pentru cadrele didactice care îndrumă evacuarea , a regulilor de comportare pentru evitarea producerii aglomerării şi panici pe traseele de evacuare stabilite , precum şi a locurilor de adunare a elevilor şi bunurilor materiale evacuate .

 

CAPITOLUL III

 SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE

 

            Art. 26. Neîndeplinirea obligaţiilor sau săvârşirea faptelor stabilite în prezenta hotărâre  dacă nu au fost comise în astfel de condiţii , încât potrivit legi penale să fie considerate infracţiuni , constituie contravenţii şi se sancţionează conform prevederilor legale in vigoare.Sanctiunile aplicabile in domeniul prevenuirii si stingerii incendiilor sunt cele prevazute de legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si de H.G.R. 537/2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor .                            

  Art. 27  Contravenţiile la prezenta hotărâre se constată prin procese verbale care stabilesc şi sancţionează contravenţiile                                                                                                              

 Art.28 Constatarea contravenţiilor săvârşite la prezenta hotărâre se face de către următoarele persoane denumite generic agenţi constatatori :

a.       primarul comunei Vilcelele

b.      persoanele împuternicite de către Primarul comunei Vilcelele

c.       Serviciul Public de Politie locala  

  

Art. 29

1.      Procesul verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu : data şi locul unde este încheiat , numele ,prenumele , calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator , datele personale din actul de identitate inclusive codul numeric personal , ocupaţia şi locul de muncă al contravenientului , descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei , orei şi locului în care a fost săvârşită , precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei , indicarea actului normative prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia , posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta hotărâre , termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea

2.      În cazul contravenienţilor cetăţeni străini sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate în procesul verbal vor fi cuprinse următoarele date de identificare a acestora : numele , prenumele , seria şi numărul paşaportului , statul emitent şi data eliberării documentului , precum şi seria şi numărul de înscriere a contravenţiilor

3.      În cazul în care contravenientul este minor procesul verbal va cuprinde şi numele , prenumele şi domiciliul părinţilor sau ale reprezentanţilor ori ocrotitorilor legali ai acestuia

4.      În situaţia în care contravenientul este persoană juridică în procesul verbal se vor face menţiuni cu privire la denumirea , sediul , numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal ale acesteia , precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă

5.      În momentul încheierii procesului verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoştiinţa contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare . Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul verbal la rubrica ,, Alte menţiuni ,, sub sancţiunea nulităţii procesului verbal .

    Art. 30

1.      Procesul verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de contravenient . În cazul în care contravenientul nu se află de faţă , refuză sau nu poate să semneze , agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări , care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor . În acest caz procesul verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia .

2.      Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator .

3.      În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condos la încheierea procesului verbal în acest mod .

 

APLICAREA SANCŢIUNILOR CONTRAVENŢIONALE

                                Art. 31

1.      Procesul verbal se va înmâna sau , după caz , se va comunica , în copie , contravenientului .

2.      Comunicarea se va face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data aplicării acesteia .

3.      În situaţia în care contravenientul a fost sancţionat cu amendă , o dată cu procesul verbal acestuia I se va comunica şi înştiinţarea de plată . În înştiinţarea de plată se va face menţiune cu privire la obligativitatea achitării amenzii în termen de 15 zile de la comunicare , în caz contrar urmând să se procedeze la executare silită .

                                 Art. 32  În cazul în care contravenientul nu este prezent sau , deşi prezent , refuză să semneze procesul verbal , comunicarea acestuia precum şi a înştiinţării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data încheierii .

                                Art. 33 Comunicarea procesului verbal şi a înştiinţări de plată se face prin poştă , cu aviz de primire , sau prin afişare la domiciliu sau la sediul contravenientului . Operaţiunea de afişare se consemnază într-un process verbal semnat de cel puţin un martor .

                                Art. 34

1.      Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre , agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul verbal .

2.      Plata amenzii se face la Primăria comunei Vilcelele – Serviciul Impozite si taxe  iar o copie de pe chitanţă se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă organului din care acesta face parte , în termenul prevăzut la alin.( 1 )

3.      În cazul în care contravenientul a achitat jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta hotărâre pentru fapta săvârşită orice urmărire încetează .

 

 

CĂILE  DE  ATAC

    Art. 35  Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia .

    Art. 36

1.      Plângerea însoţită de copia de pe procesul verbal de constatare a contravenţiei se depune la organul din care face parte agentul constatator , acesta fiind obligat să o primească şi să înmâneze depunătorului o dovadă în acest sens .

2.      Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată Judecătoriei Calarasi.

3.      Plângerea suspendă executarea .

 

 

 

CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII FINALE

 

    Art. 37  Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, şi ale Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

« Februarie 2021 »
Du Lu Ma Mi Jo Vi Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

Acest site se conformeaza cu urmatoarele standarde: