Locatia curenta: Prima pagina Primar si Consiliul local Proiecte In curs de derulare
Actiuni document

In curs de derulare

1. INFO BD- PROGRAM INTEGRAT DE EFICIENTIZARE A GESTIONARII    FONDURILOR IN CONSILIUL LOCAL VILCELELE

     Descriere - MODERNIZAREA ACTIVITATII IN CONSILIUL LOCAL PRIN ACHIZITIONAREA   ECHIPAMENTELOR IT , A SOFTULUI NECESAR SI ADAPTAREA PROGRAMELOR EXISTENTE PENTRU LUCRUL IN RETEA

    Valoare - 19.210 EUR

    Perioada  - 2004/2005

    Finantare  - FONDURI PHARE


Contextul proiectului

 

  Dezvoltarea mediului rural reprezintă o prioritate pentru autorităţile publice locale, acestea trebuind să identifice resursele organizatorice, financiare şi umane, care să fie utilizate eficient în vederea indeplinirii obiectivelor propuse. Scopul final al proceselor de dezvoltare locală este creşterea competitivităţii locale şi îmbunătăţirea nivelului de trai.
Restructurarea profundă a administraţiei publice locale înseamna schimbarea de fond a raportului dintre administraţie şi cetăţean. Prin aceasta se urmăreşte consolidarea şi lărgirea cadrului de participare a societăţii civile la procesul decizional, se are în vedere asigurarea transparenţei actelor administrative şi comunicarea operativă cu cetăţenii.
 De asemenea, reforma are în vedere raţionalizarea procedurilor administrative şi introducerea echipamentelor şi tehnologiilor informatice, introducerea conceptului de informatizare a administraţiei publice, generalizarea utilizării sistemului de ghişeu unic.
 Deşi este evident că s-au realizat paşi importanţi privind modernizarea administraţiei publice, în mediul rural, se constată o rămânere în urmă considerabilă în acest proces. Chiar dacă, tehnica a pătruns în multe comune din România, aceasta nu este folosită în mod corespunzător, calculatoarele fiind folosite, nu de puţine ori, pe post de „maşini de scris”.
În comuna Vâlcelele, s-au făcut primii paşi pentru informati primăriei, însă nu suficienţi. Prin efort propriu, primăria a achiziţionat, în anii trecuţi, 2 calculatoare, unul pentru contabilitate iar celălalt având instalată baza de date „Registrul agricol” şi un program pentru impozite şi taxe, care însă nu răspunde pe deplin nevoilor primăriei. Folosirea parţială a tehnicii de calcul se datorează, pe de o parte echipamentelor vechi şi a programelor neactualizate, şi pe de altă parte, capacităţii reduse a personalului primăriei de a utiliza tehnica de calcul.
  Realizarea unui sistem integrat de gestionare a impozitelor şi taxelor locale şi gestionarea eficientă a bazelor de date în primăria Vâlcelele, sprijină modernizarea administraţiei publice şi răspunde necesităţilor acesteia de a se adapta la realităţile economice şi sociale ale societăţii româneşti în vederea integrării în Uniunea Europeană. Sistemul realizat prin acest proiect contribuie la: îmbunătăţirea calităţii deciziilor financiare, optimizarea fluxului informaţional, creşterea securităţii informaţiilor, dezvoltarea competenţei personalului, creşterea calităţii serviciilor, etc.
  Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt cetăţenii comunei Vilcelele - aproximativ 2100 locuitori.


  Obiectivele proiectului

 Obiectivul general al proiectului urmăreşte pregătirea administraţiei publice pentru o gestionare eficientă a fondurilor disponibile, în vederea adaptării la cerinţele reformei în administraţia publică şi ale integrării în Uniunea Europeană.
  Primăria Vîlcelele are un personal cu o medie de vârstă în jur de 35 de ani, ceea ce îi conferă un plus de dinamism şi ambiţie cumulat cu dorinţa de continuă de perfecţionare. Politica de resurse umane din ultimii ani a fost de înnoire a personalului prin angajarea de persoane tinere, bine pregătite profesional şi perfecţionarea continuă a personalului pe teme specifice administraţiei publice. Proiectul va contribui la creşterea capacităţii profesionale a personalului, uşurarea muncii acestora, creşterea satisfacţiei şi a motivaţiei, toate acestea ducând în final la o creştere a calităţii serviciilor către cetăţeni.

 

  Activităţi

  Lansarea proiectului s-a realizat în luna februarie 2005, în cadrul unei şedinţe lărgite, cu participarea tuturor angajaţilor primăriei şi a consilierilor locali. Au fost prezentate obiectivele proiectului şi metodologia de lucru, rezultatele  aşteptate în urma implementării, precum şi cele mai importante beneficii pentru comunitate.

 

  Achiziţionarea echipamentelor

  Achiziţiile s-au desfăşurat conform legislaţiei româneşti şi a procedurilor PHARE. Astfel s-au achiziţionat:

 •  1 program de impozite şi taxe, o reţea de calculatoare (server, 4 calculatoare) şi echipamente adiacente (imprimantă, scanner, UPS, switch)

 

  Program de impozite si taxe si adaptarea programelor existente pentru lucrul in retea

  Aplicaţia permite evidenţa  completă a taxelor şi impozitelor, fie ele taxe şi impozite generale (clădiri, terenuri, mijloace de transport) sau locale (păşunat, paza obştească, apa, gunoi menajer,etc) pentru fiecare rol (contribuabil), materie impozabilă ce poate fi introdusă nu este formată din clădiri, terenuri  şi mijloace de transport, ci şi din : animale, culture agricole, pomi, persoanele din componenta gospodăriei. Astfel, având o baza de date completă ce reuneşte date din declaraţiile de impunere,din Registrul Agricol şi Stare Civilă, se vor calcula debitele de plată pentru clădiri, terenuri, mijloace de transport, păşunat, paza şi orice alte taxe care ţin cont de materie impozabilă.  Pe lângă aceasta, aplicaţia permite introducerea debitelor strict financiare ( care nu se calculează în funcţie de material impozabilă): amenzi, taxe de timbru, etc.
Numărul de roluri şi surse de venituri este nelimitat, viteza de lucru a aplicaţiei nefiind influenţată semnificativ nici măcar la un număr de zeci de mii de înregistrări.
Aplicaţia respectă prevederile legislaţiei la zi în domeniul impozitelor şi taxelor locale :

 • Legea 571/2003 (Codul Fiscal) cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Ordonanţa Guvernului 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală ;
 • Hotărârea 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe similare acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2005 ;
 • Normele metodologice de aplicare a Codului de procedură Fiscală cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Legea 511/2004 a bugetului de stat pe anul 2005 ;
 • Hotărârile Consiliilor Locale în fiecare caz în parte.

 

  Utilizarea aplicaţiei nu necesită cunoştinţe de informatică în domeniul sistemelor de gestiune a bazelor de date. Interfaţa este plăcută, comodă şi uşor de folosit, lucrându-se cu un număr minim de ecrane de program. Se poate utiliza fie de către un singur operator, pe un singur calculator, fie în reţea, fiecare utilizator având drepturi separate de acces la module. Este structurată modular, permiţând o utilizare facilă şi o întelegere rapidă a modului de lucru (fluxul de operaţiuni).
   În modulul de date se introduc datele persoanelor şi a materiilor impozabile. Este proiectat  astfel încât să  evite redundanţa şi să asigure coerenţa datelor. Astfel, datele se introduc şi se modifică numai într-un singur loc, iar la ştergerea sau modificarea lor sunt testate toate interdependenţele (ex : ştergerea rolului nu este permisă dacă există încasări înregistrate pe acel rol). Orice operaţiune asupra datelor este înregistrată în istoric (log).
  În modulul financiar (situaţie roluri) se consultă situaţia la zi a rolului  şi se înregistrează şi se emit chitanţele. Timpul de calcul al situaţiei la zi a rolului este redus la minim în aşa fel încât şi operatorul şi contibuabilul să nu aştepte inutil. Modulul de raportare pune la dispoziţie rapoarte şi formulare pentru unul sau mai multe roluri extrase din baza de date, după criterii definite de utilizator. Conţinutul ( text imprimat, cap de tabel) şi formatul (în funcţie de imprimantă) sunt configurabile, la alegerea utilizatorului.
 Modulul de setări ale aplicaţiei permite stabilirea valorilor de impunere pentru clădiri, terenuri, mijloace de transport, vehicule lente, etc. Aici se stabilesc şi valorile pentru penalizări şi dobânzi, termene de plată, etc.
 Aplicaţia are un  modul intern (automat)  pentru salvarea de siguranţă, arhivare şi autodepanare a bazei de date. 

 

  Instruirea personalului

 1. Comunicare – tema : Comunicarea administraţie - cetăţean
  Obiectivele modulului de comunicare:

 • 12 persoane din cadrul Consiliului local Vilcelele au dobândit cunoştinţe noi in domeniul comunicării (procesul de comunicare, formele comunicarii, elementele procesului de comunicare, etc.);
 • 12 persoane din cadrul consiliului local Vilcelele au conştientizat faptul că implicarea cetăţenilor este un element fundamental al procesului democratic şi comunicarea cu aceştia este un factor determinant pentru o administraţie eficientă.

  Teme abordate:

 •  noţiuni generale de comunicare;
 •  comunicarea verbală, comunicarea scrisă şi comunicarea nonverbală;
 •  comunicarea cu comunitatea – factor determinant al unei administraţii publice locale eficiente;
 •  metode şi instrumente pentru realizarea unei bune comunicări administraţie – cetăţean.

 

2. Initiere in utilizarea sistemului de calcul si retele

    Teme abordate:

 • prelucrarea datelor de-a lungul istoriei, generaţii de sisteme de calcul, arhitectura sistemului de calcul, unitatea centrală de prelucrare, memoria, dispozitive de intrare, ieşire si stocare;
 • diferite tipuri de softwarw, principalele funcţii ale sistemului de operare, principalele funcţii Windows;
 • tipuri de imprimante, tipuri de scannere, instalarea imprimantelor/scannerelor,  administrarea activităţii de tipărire/copiere, controlul tipării/copierii;
 • principalele aplicaţii WINDOWS (Paint, Character Map, Disk Defragmenter, Scan Disk, etc.);
 • programul Word;
 • programul EXCEL;
 • internetul, utilizarea programului Internet Explorer;
 • căutarea cu ajutorul paginilor WEB, poşta electronică;
 • reţele de calculatoare, programe de reţea.

 

3. Programul ADLOC EXPERT 2005

    Teme abordate:

 • introducere ADLOC Expert 2005;
 • instalarea programului, introducerea datelor;
 • actualizarea datelor;
 • generarea rapoartelor.


  Rezultate

  La nivelul personalului consiliului local:

 • 12 persoane instruite în utilizarea tehnicii de calcul pentru gestionarea fondurilor şi utilizarea bazelor de date.

  La nivelul populaţiei comunei:

 • servicii mai bune din partea consiliului local;
 • o interacţiune mai bună administraţie-cetăţean.


2. PROGRAM DE DEZVOLTARE RURALA- SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA VILCELELE SI SATUL FLOROAICA :

    Descriere - REALIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN SATELE VILCELELE SI FLOROAICA

    Valoare - 200.000 USD

    Perioada - 2002/2005

    Finantare - BIRD


3. PDR- COMPONENTA nr. 2< ASOCIERE DE COMUNE/INDEPENDENTA-FLOROAICA- VLAD TEPES> REALIZAREA INVESTITIEI PIETRUIRE DRUM COMUNAL:

    Descriere - PIETRUIRE DRUM COMUNALCE LEAGA LOCALITATILE INDEPENDENTA, FLOROAICA SI VLAD- TEPES

    Valoare - 570.000 USD

    Perioada - AFLAT IN FAZA DE ORGANIZARE LICITATIE

    Finantare - BIRD


4. PDR- PIETRUIRE STRAZI IN SATELE VILCELELE SI FLOROAICA:

    Descriere - PIETRUIRE STRAZI IN LUNGIME DE 3 KM IN LOCALITATILE VILCELELE SI FLOROAICA

    Valoare - 220.000 USD

    Perioada - AFLAT IN FAZA DE ORGANIZARE LICITATIE

    Finantare - BIRD

5. PDR- SISTEM DE CANALIZARE IN SATELE VILCELELE SI FLOROAICA:

    Descriere- PROIECTUL PREVEDE REALIZAREA CANALIZARII IN SATELE VILCELELE SI FLOROAICA DIN COMUNA VILCELELE, JUDETUL CALARASI

    Valoare totala- 3.802.086,9 RON

    Perioada- OCTOMBRIE 2006/AUGUST 2007

 Descrierea generala a proiectului

Proiectul prevede realizarea canalizarii in satele Vilcelele si Floroaica din comuna Vilcelele, jud. Calarasi. acesta este complementar cu proiectul de alimentare cu apa realizat prin programul PDR din anul 2006. Apa evacuata va avea urmatoarele debite caracteristice:

 • Q med/ zi= 95 mc/ zi
 • Q max/ zi= 120 mc/ zi sau Qmax= 5 mc/ h

Datorita variatiei cotelor terenului de pozare a retelelor de canalizare si pentru a limita adincimea canalellor de pozare la 3m, pe traseu se vor amplasa in punctele de cota minima 2 statii de repompare a apelor uzate menajere. Aceste statii de pompare au si rolul de bazine tampon in scopul uniformizarii debitelor pentru statia de pompare.

Statia de epurare a apelor uzate menajere amplasata pe spatiul public in comuna Vilcelele trateaza in sistem mecano- biologic un debit maxim zilnic de 120 mc/ zi, respectiv 5 mc/ h. Este compusa din separatorul de nisip si grasimi, bazin de pompare, modul de epurare bilogica, instalatii de dezinfectie cu ultraviloete, bazin ingrosare namol, instalatie de incarcat namol in saci, platforma depozitare saci cu namol. Dupa epurare si sterilizare , apele tratate vor fi evacuate gravitational printr- o conducta de PVC KG 200x 4,9 m in piriul existent in apropierea statiei

6. CAMIN PENTRU PERSOANE VIRSTNICE ,,SFINTA ELENA''

camin batrini

camin2

« Ianuarie 2020 »
Du Lu Ma Mi Jo Vi Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

Acest site se conformeaza cu urmatoarele standarde: